DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăNoutăţi

NOUTĂŢI


 • ORDIN privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
 • ORDIN nr. 1620 din 16/08/2022 pentru aprobarea Procedurii de restituire, de către organele fiscale locale, a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
 • ORDIN privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Anexa la Hotărărea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind incasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
 • ORDIN MDLPA Nr. 331/2022 pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011
 • O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
 • O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 • Ordin M.F. nr. 1.040/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum ?și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021
 • O.G. nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
 • O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
 • O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale
 • ANUNȚ
  Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semna cu semnătură electronică. Procedura este aprobata prin OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la art. I pct. 61 ce se poate descărca de mai jos:
 • O.G. nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 • H.G. nr. 769/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru finanțe publice locale
 • Ordin M.D.L.P.A. și M.F.P. nr. 845/755/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat n perioada 201430 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice n sistem centralizat catre populație
 • O.U.G. nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
 • H.G. nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
 • O.U.G. nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Ordin M.D.L.P.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local
 • Clarificări privind data intrării în vigoare a prevederilor Art. I pct. 191-219 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.L.P.D.A. nr. 4.201/2020 pentru pentru modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale
 • Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.L.P.D.A. nr. 3.950/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”
 • O.U.G. nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societătii „Campania națională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
 • O.U.G. nr. 158/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Programului de finațare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”
 • Ordin M.F.P. nr. 2.644/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3)--(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
 • Ordin M.A.I. nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
 • H.G. nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 • Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Ordin A.N.C.P.I. nr. 1.207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară nr. 700/2014
 • O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
 • Ordin M.F.P. nr. 1.865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
 • Ordin M.F.P. nr. 1.832/2020 pentru semnarea și transmiterea unor documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, llchidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002
 • Ordin M.L.P.D.A. nr. 1.385/2020 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • O.U.G. nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice
 • O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
 • O.G. nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (atenție la art. 9)
 • Legea 169/2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.A.I. nr. 2.341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare și transmitere a listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
 • O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.T.S. nr. 2.336/1.158/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean
 • O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemel de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturlle regionale din România cu un traflc de maximum 200.000 de pasageri pe an
 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 1.360/2019 privind aplicarea prevederilor art. Ill alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011
 • Legea nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvemului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
 • Ordin A.N.C.P.I. nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate lmobiliară și instituțiile sale subordonate
 • O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • Ordin M.F.P. nr. 3.893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
 • Decizia I.C.C.J. nr. 66/2017 care stabilește că: executarea silită a titlurilor executorii - hotărârii judecătorești privind creanțe bugetare, datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului, se realizează prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
 • O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale publicată în M.O. nr. 647/25.07.2018
 • Precizări A.N.A.F. privind acordarea indemnizațiilor de hrană salariaților din cadrul spitalelor, precum și a altor entități care acordă astfel de indemnizații
 • O.G. nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
 • O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • Legea nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 5.169/2.482/2018 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 • Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
 • Legea nr. 187/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 • Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Ordin 397/2018 privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitale imobiliară și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora
 • Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 4.735/1.938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 4.597/1.698/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
 • Ordin MDRAP nr. 4.514/2018 pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin MDRAP nr. 4.513/2018 pentru completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate
 • Legea nr. 52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
 • O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 • Decizia CCJ nr. 66/2017
 • Ordin MDRAPFE nr. 7.299/2017 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc n contul unic
 • Ordin MDRAPFE nr. 7.166/2017 privind amenzile contravenționale care se plătesc n cont unic
 • O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.F.P. nr. 2.540/2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003
 • Ordin M.F.P. nr. 2.541/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 3.824/1.016/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”
 • O.G. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • O.G. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • O.G. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • H.G. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală
 • Decizia C.C.R. 88/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Ordin M.A.I. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere
 • Ordin A.N.C.P.I. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • H.G. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • H.G. 285/2017 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. 2.463/527/2017 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
 • O.U.G. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P. 2.422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • H.G. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • O.U.G. 2/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
 • Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
 • O.U.G. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • H.G. 77/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale
 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 3.097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale

        TIPIZATELE ITL PENTRU ANUL 2016, utilizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, pot fi descărcate de la butonul Tipizate ITL regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL


 • O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
 • O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin nr. 2.158/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 532/2016
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 1.865/1.735/2016 pentru aprobarea Listei proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta mprumuturi potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare n vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și sumele aferente acestora
 • Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • Ordin M.T., M.A.I. și M.F.P. nr. 26/36/542/2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind cartea de identitate a vehiculului
 • O.U.G. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • NOU!
  H.G. 159/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 137/94/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

       Acest ordin poate fi consultat accesând butonul Tipizate ITL regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL

 • Ordin M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale

       Acest ordin poate fi consultat accesând butonul Tipizate ITL regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL

 • Legea 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

        TIPIZATELE ITL PENTRU ANUL 2016, utilizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, pot fi descărcate de la butonul Tipizate ITL regăsit în partea stângă a site-ului, sau accesând următorul link: Tipizate ITL


 • Legea 355/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 • O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice n anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele masuri fiscal-bugetare
 • H.G. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
 • O.U.G. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • O.U.G. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele masuri bugetare
 • O.U.G. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • O.U.G. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
 • O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitaților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”
 • O.G. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • O.G. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri pe anul 2015
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de munca a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
 • O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice n anul 2015, precum și alte măsuri n domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 761/470/2015 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
 • H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
 • Ordin M.D.R.A.P. și M.F.P. nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
 • H.G. nr. 14/2015 privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale
 • H.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Hotărrii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 • Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi n cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.539/1.775/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice n anul 2015, precum şi alte măsuri n domeniul cheltuielilor publice
 • O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.425/1.656/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 2.376/1.622/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Comunicatul de presa al I.N.S. nr. 280/2014 referitor la coeficientul de creştere a cştigurilor salariale medii nete pe economie n luna septembrie 2014
 • O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative - norma de hrană pentru poliţia locală
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1.920/1.408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1.656/1.202/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • H.G. nr. 855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
 • O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
    Principalele reglementări de interes pentru U.A.T-uri:
 • modul de finanţare a activităţii de salvamar;
 • suplimentarea posturilor U.A.T.-urilor cu posturi de şofer necesare deservirii microbuzelor şi autobuzelor şcolare;
 • stabilirea numărului maxim de posturi pentru comunele cu populaţia mai mare de 20.000 de locuitori;
 • introducerea posibilităţii finanţării unor activităţi sportive din bugetele locale;
 • modul de organizare şi de finanţare a aşezămintelor culturale;
 • finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - de la 1 octombrie 2014;
 • interdicţia executării silite prin poprirea conturilor U.A.T-ului pe perioada existenţei situaţiei de criză financiară sau de insolvenţă.

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1210/09.09.2014 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 privind clarificarea corectei interpretări a încadrării turnurilor de susținere a turbinelor eoliene n categoria clădirilor
 • Ordin M.F.P. 1.234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 1.560/1.051/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - (de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale modificările prevăzute la Art. I punctul 5)
 • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 cu privire la destinaţia bugetară a amenzilor
 • O.G. Nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Ordin M.F.P. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • Ordin M.D.R.A.P. si M.F.P. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • O.G. nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate n scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum ţi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) fi (4) din aceeaşi ordonanţă
 • Decizia naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2013 privind recursul n interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001
 • Oodonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale;
 • Oodonanţa de urgenţă nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Regiei Autonome, Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative
 • Ordin privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute n tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernulul nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 64/39/2013 - privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.446/1.944/2013 - pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.358/1.854/2013 - pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-minlstrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publlce, şi al viceprim-ministrulul, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 3.246/1.714/2013 - pentru aprobarea Procedurii de ncasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor ncasate n numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale
 • Ordin M.D.R.A.P. 2980/2013 - privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate n parcurile industriale
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 2.954/1.349/2013 - pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrulul, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 prtvind aprobarea nivelului maxim al cheituielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • Ordin M.D.R.A.P. şi M.F.P. 2.338/1.454/2013 - privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale
 • H.G. nr. 647/2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
 • Ordin M.F.P. şi M.D.R.A.P. 821/2.247/2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor adminlstrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
 • O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
 • ORDIN M.D.R.A.P. şi M.F.P. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
 • O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
 • Legea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • O.U.G. nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Ordin M.A.I. şi M.F.P. 279/1.736/2012 - privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare n vederea schimbului de informaţii ntre Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale
 • O.G. nr. 1/2013 - pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale n domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • H.G. nr. 1.309/2012 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile ncepnd cu anul 2013
 • Ordin M.A.I. şi M.F.P. 277/1.709/2012 - privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute n tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus